Beyond Verbal

ניתוח רגשי לקול

  • Beyond Verbal – ניתוח רגשי לקול אנושי

    Beyond Verbal מספקת יכולת האזנה, ניתוח ועיבוד קולות אנושיים והסקת תובנות לגביהם על פי שלוש קטגוריות מרכזיות: מצב רוח, גישה ואישיות.

    הטכנולוגיה מאפשרת את הבנת מצב הרוח של הדובר, את היחס שלו לנושא שהוא מדבר עליו, את רמת השליטה העצמית, רמת שיתוף הפעולה, וגם את האופי שלו: למשל תזזיתי או רודף כוח. המערכת נותנת חיווי חדש על הדובר כל 15-10 שניות.

    החברה הצליחה להחצין באמצעות סרטגה ערכת פיתוח תוכנה (SDK) לפמפתחים נוספים שירצו לשלב את יכולות החברה במוצריהם כמו גם פיתחה את אפליקציית Moodies המאפשרת לכל משתמש הסופי להתנסות בניתוח קולי של עצמו או של אחרים.

    www.beyondverbal.com